angle-left Gobernuak Lehen Hezkuntzako ikasketen curriculumari buruzko foru dekretua onartu du

La nueva normativa establece la organización de la etapa en áreas, así como sus objetivos generales y pedagógicos de acuerdo con los fijados por la Unión Europea y la UNESCO y en línea con la nueva ley orgánica LOMLOE

2022/06/22

Nafarroako Gobernuak gaurko bilkuran onetsi du Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako etapako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duen foru dekretua. Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, ikastetxe pribatuetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan aplikatuko da.

Foru Gobernuak ekainaren 1ean onartu zuen 0 eta 6 urte bitarteko etapa osorako Haur Hezkuntzako curriculuma ezarri zuen foru dekretuak bezala, foru dekretu hau hezkuntza-sistema XXI. mendeko erronka eta erronketara egokitzeko beharretik dator, Europar Batasunak eta UNESCOk 2020-2030 hamarkadarako ezarritako helburuen arabera, lege berriak ezarritako eskakizunekin bat etorriz. Araudi berriak etapa arloka antolatzea ezartzen du, bai eta helburuak, xedeak eta printzipio orokor eta pedagogikoak ere.

Hala, dekretuak adierazten du etapa honetan arreta berezia jarriko dela honako hauek bermatzeko: hezkuntza-inklusioa, ikasleei arreta pertsonalizatua eta haien ikaskuntza-beharrak, parte-hartzea eta bizikidetza, ikasteko zailtasunei aurrea hartzea eta indartzeko eta malgutzeko mekanismoak, alternatiba metodologikoak edo beste neurri egoki batzuk abian jartzea, egoera horietako edozein hauteman bezain laster.

Etapako arlo batzuetan berariazko trataera izan arren, arlo guztietan landuko dira irakurmena, ahozko eta idatzizko adierazpena, ikus-entzunezko komunikazioa, gaitasun digitala eta sormena, espiritu zientifikoa eta ekimena.

Era berean, arlo guztietatik sustatuko dira emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, bakerako hezkuntza, kontsumo arduratsurako eta garapen jasangarrirako hezkuntza eta osasunerako hezkuntza, afektibo-sexuala barne. Halaber, arreta berezia jarriko da hezkuntza orientazioan, tutoretza lanean eta heziketa emozionalean eta balioetan.

Foru dekretuan jasotzen diren etaparen helburu ugarien artean, aipatzekoak dira gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta indarkeria eta diskriminazioari aurrea hartzeko trebetasunak hartzea. Horrela, ikasleek autonomiaz jokatu ahal izango dute eskolan eta familian, baita haiekin harremanak dituzten gizarte-taldeetan ere; kulturak eta pertsonen arteko desberdintasunak ezagutu, ulertu eta errespetatuko dituzte, emakumeen eta gizonen arteko eskubide- eta aukera-berdintasuna eta aukera-berdintasuna, eta erlijio-arrazoiengatik pertsonak ez diskriminatzea, sinesteak.

Dekretuak, gainera, honako hauek arautzen ditu: tutoretza eta orientazioa, ebaluazioa eta ikasleen banakako desberdintasunen sustapena eta arreta.

Erlijio-irakaskuntzak Lehen Hezkuntzan sartzen dira, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa garatzen duen martxoaren 1eko 157/2022 Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera. Horrela, Nafarroako Foru Komunitatean, Lehen Hezkuntzan, 1. eta 6. mailetan, erlijio-saio bat emango da, gaur egun dauden bi saioen ordez. Erlijioan txikitzen den saioa Musika eta Dantza izango da, Arte Hezkuntzaren arloan, 1. eta 4. mailetan, eta 5. eta 6. mailetan, saio hau Gizalegezko Balioak eta Etika arloari eskainiko zaio. Lehen Hezkuntzako etaparen ezarpenari eta ordutegiari buruzko foru agindu batean jasoko dira aldaketa horiek. Nolanahi ere, 2022-2023 ikasturtean etapako ikastaro bakoitiei bakarrik eragingo diete.

2023-2024 ikasturtetik aurrera, azaldutako aldaketek eragina izanen dute Lehen Hezkuntzako etapa osatzen duten hiru zikloetako bakoitzeko ikasturte bikoitietan ere. Berdintasun-printzipioa eta ikasle guztien arteko lehia librea bermatzeko, erlijio-irakaskuntzen ebaluazioan lortutako kalifikazioak ez dira zenbatuko espediente akademikoak lehian sartu behar diren deialdietan.