Laneko Arriskuen Prebentzioa

Hezkuntza Departamentuko prebentzio zerbitzuak bere eraginpean hartzen ditu departamentu horretako langileak (unibertsitatekoak ez diren irakasleak eta irakasle ez diren langileak) eta Euskarabidea/INAV erakunde autonomoko langileak.

Kontaktua: Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Atala
Mezu elektronikoak: seccion.prevencion.educacion@navarra.es
Telefonoa: 848 42 37 69/28 Fax: 848 42 37 38

Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Zerbitzua

Laneko arriskuei aurrea hartzeari buruzko 31/1995 Legeak ezartzen du "enpresaburuak bermatu beharko duela bere zerbitzupeko langileen segurtasuna eta osasuna, lanari dagokion alderdi orotan. Ondorio horietarako bere erantzukizunpekoa izanen da laneko arriskuei aurrea hartzea, langileen segurtasuna eta osasuna babesteko beharrezkoak diren neurriak hartuz" (14. art., 2. idatz-zatia).

135/1998 Foru Dekretuak laneko arriskuei aurrea hartzeko araudia Foru Komunitateko Administrazioaren esparrura egokitu zuen. Horretarako, arriskuen prebentzioa administrazioaren beraren jardueretan eta erabakietan txertatu zuen, haren baliabideak bultzatuz eta haren edukia antolaketa-egituraren berezitasunetara egokituz eta, orobat, bere zerbitzupeko langileek parte hartzeko dituzten tresnak eta organoak kontuan harturik.

Hezkuntza Departamentuko prebentzio zerbitzua foru dekretu hori argitaratu ondoren eratu zen. Foru dekretu horretan ezartzen da indarreko araudiak ezarritako eginkizunak izanen dituela eta, bereziki, Laneko arriskuei aurrea hartzeko Legearen 31. artikuluan eta prebentzio zerbitzuen Erregelamenduko III. kapituluan jasotakoak. Horretarako, izan baditu, zenbait espezialitatetako (laneko medikuntza, laneko segurtasuna, industria higienea eta ergonomia eta psikosoziologia aplikatua) langile adituak.